กฏหมาย มาตรา35 คนพิการ ธุรกิจ

รัฐจับมือเอกชนร่วมหารือแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนคนพิการ ตามมาตรา 35

     สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ร่วมกับกิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ปอเรชั่น จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อหารือแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนคนพิการร่วมกับภาคธุรกิจ ตามาตรา 35  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550ใน วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2554  ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 13.00 – 17.00 น.

Syndicate content