BCORP Thailand Movement จัดประชุมหารือ นำโดย NISE มศว. มทส. และเครือข่ายภาคเอกชน อาทิ บางจาก น้ำตาลมิตรผล แดรี่โฮม และธัญญะเจริญผล วิสาหกิจเพื่อสังคมน้องใหม่ คาดหวังการยกระดับมาตรฐานสากล ธุรกิจร่วมสร้างคุณประโยชน์สังคม (Certified BCorp)

 
 
BCORP Thailand Movement จัดประชุมหารือ นำโดย NISE มศว. มทส. และเครือข่ายภาคเอกชน อาทิ บางจาก น้ำตาลมิตรผล แดรี่โฮม และธัญญะเจริญผล วิสาหกิจเพื่อสังคมน้องใหม่ คาดหวังการยกระดับมาตรฐานสากล ธุรกิจร่วมสร้างคุณประโยชน์สังคม (Certified BCorp) ที่พัฒนาขึ้นจากการสนับสนุนของมูลนิธิ Rokkefeller Foundation และได้รับการยอมรับกว่า 50 ประเทศทั่วโลก กับการแสดงจุดยืน เจตนารมณ์ และรูปธรรมของการดำเนินธุรกิจที่ส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals :SDGs) โดยบรรดาองค์กรผู้ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อน BCORP Thailand Movement ได้สะท้อนถึงการสร้างกลยุทธ์ความร่วมมือและประโยชน์แก่ภาคเอกชนในหลายมิติ ได้แก่ 
กลุ่มบริษัทจดทะเบียน/บริษัทยักษ์ใหญ่
1. ส่งเสริมบริษัทลูก/บริษัทคู่ค้าสู่การพัฒนามาตรฐานธุรกิจที่ดี (Green Supply Chain) อันจะเป็นสร้างโอกาสให้กับการเปิดตลาดในระดับสากลซึ่งมีความต้องการค้าขายกับบริษัทที่ดีและได้รับรองในมาตรฐานสากล
2. เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนเหล่านี้มีมาตรฐานและแนวทางการดำเนินธุรกิจที่อยู่ในระดับที่ดีแล้ว จึงสามารถส่งเสริม กระบวนการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) ให้กับบริษัท SMEs ที่เข้าสู่กระบวนการพัฒนาทางสังคมที่ดีได้
สำหรับกลุ่ม SMEs/SEs
1. เครื่องมาตรฐาน BCORP จะช่วยพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดำเนินธุรกิจที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. สร้างการเป็นที่ยอมรับแก่ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น โดย BCORP Mark
3. นับเป็นโอกาสทางการค้าและขยายตลาดสู่กลุ่ม BCORP Community และเครือข่ายบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ที่ให้การยอมรับและต้องการค้าขายกับบริษัทคู่ค้าที่มีมาตรฐานทางสังคมที่ดี
4. โอกาสในการเข้าถึงการระดมทุน Social Investment ที่นักลงทุนเพื่อสังคมต้องการเครื่องมือในการประเมินผลกระทบทางสังคมที่เป็นมาตรฐานอันดี นอกจากนั้นระบบ B-Impact Assessment ที่ใช้ในการประเมิน BCORP ยังเชื่อมต่อกับระบบ GIIRS (Global Impact Investing Rating System) ที่ใช้ในการเรท social impact ของพอร์ตกการลงทุนของกองทุน/นักลงทุน/สถาบันการเงิน หรือรวมไปถึงการบริหารจัดการ supply chain ที่ดี 
สำหรับกลุ่มการศึกษา นับเป็นบทบาทสำคัญในการสร้างความตระหนัก องค์ความรู้ งานวิจัย กรณีศึกษา ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ และเสริมสร้างเยาวชน/คนที่พร้อมสู่การเข้าไปในภาคธุรกิจที่ส่งเสริมการสร้างคุณโยชน์สังคม
 
​ปีนี้ BCORP Thailand Movement​ ได้เรียนเชิญองค์กรนำร่องเพื่อร่วมขับเคลื่อน ธุรกิจร่วมสร้างคุณประโยชน์สังคม (Certified BCorp) / B The Change Leader กับการเผยแพร่แนวคิดการทำธุรกิจไทยที่ทั้งเก่งและดีต่อสังคม ไปสู่สายตาในภูมิภาคเอเชีย และในระดับสากล
 
BCORP THAILAND MOVEMENT
|| Using Business As a Force for Good
ติดตามความเคลื่อนไหว BcorpThailand และ Subscribe เพื่อรับข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.bcorpthailand.org