รัฐจับมือเอกชนร่วมหารือแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนคนพิการ ตามมาตรา 35

     สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ร่วมกับกิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ปอเรชั่น จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อหารือแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนคนพิการร่วมกับภาคธุรกิจ ตามาตรา 35  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550ใน วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2554  ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 13.00 – 17.00 น. นำการอภิปรายโดย คุณชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ คณะอนุกรรมการสร้างเสริมกิจการภาคสังคมเพื่อคนพิการ, คุณชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และ คุณสุพล  บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งในส่วนของ ภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กรมการจัดหางาน ภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย บริษัทกรุงไทยแอคซ่า ประกันชีวิต จำกัด บริษัท CP. Trading Groupเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทบีทามส์ โซลูชั่น จำกัด ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ องค์กรคนพิการ ได้แก่ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย มูลนิธิมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเซียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 17 องค์กร     

                  

     ด้วยมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550  เป็นมาตราทางเลือกให้แก่องค์ธุรกิจที่ไม่สามารถจ้างคนพิการได้ตามจำนวนที่กำหนด หรือไม่สามารถส่งเงินเข้ากองทุนได้ โดยจะมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2554 เป็นปีแรก จึงมีความไม่ชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติ  ดังนั้น การเปิดเวทีหารือระหว่างทุกภาคส่วนในวันนี้จึงได้รับฟังเสียงจากภาคธุรกิจ รวมทั้งได้สร้างความเข้าใจในการดำเนินงานร่วมกันเพื่อนำไปสู่แนวทางการดำเนินงานที่สามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมที่สุดสำหรับทุกฝ่าย  อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในการบังคับใช้กฏหมายและตอกย้ำถึงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการสร้างอาชีพคนพิการอย่างเป็นรูปธรรม

     ผลจากที่ประชุมมีมติให้เร่งดำเนินการตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ร่วม จากผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรคนพิการ เพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ และเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนแนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 35ฯ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด กิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ปในฐานะคณะทำงานผู้ช่วยดำเนินการยกร่างคู่มือฯ จะดำเนินการรวบรวมข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจ เพื่อสรุปคู่มือแนวทางการปฏิบัติการส่งเสริมโอกาสคนพิการ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และนำเสนอเพื่อนุมัติในแนวทางการดำเนินงานตามคู่มือดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ภาคธุรกิจได้ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน การปฏิบัติตามมาตรา 35 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2555

     ถึงแม้ว่าบริษัทยังไม่สามารถจ้างคนพิการได้ตามจำนวนโควต้าที่กำหนด ด้วยแนวทางตามมาตรา 35 นี้ จึงนับเป็นแนวทางที่ควรสนับสนุนมากกว่าเพียงการส่งเงินเข้ากองทุน เพราะเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจของภาคธุรกิจในการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างโอกาสคนพิการ ตลอดจนเป็นการสร้างสรรค์คุณค่าและประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน