อะไรคือความแตกต่างระหว่าง “ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ” “ธุรกิจน้ำดี (Ethical Business)” และ องค์กรเพื่อช่วยเหลือสังคม Corporate Social Responsibility (CSR)

จริงๆ แล้วสามารถแยกแยะความแตกต่างได้ดังนี้

“ธุรกิจเพื่อสังคม” (Social Enterprise) ตั้งต้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาสังคมและ/ หรือ สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ดังนั้นเป้าหมาย ‘ใหญ่’ ที่สุดคือ เพื่อผลลัพธ์ทางสังคมที่ดีขึ้นซึ่งสามารถเดินทางไปพร้อมๆ กับการดำเนินธุรกิจ โดยทั้งนี้ในบริบทของประเทศไทยและคำนิยามที่ สกส.เรียก ธุรกิจเพื่อสังคม มักจะใช้คำว่า "กิจการเพื่อสังคม" 

ส่วน “ธุรกิจน้ำดี” หรือ “ธุรกิจที่มีจริยธรรม” (Ethical Business)  ตั้งเป้าหมายอย่าง ‘น้อย’ ที่สุดคือ การดำเนินธุรกิจของตนนั้นจะส่งผลกระทบต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

และสุดท้าย องค์กรเพื่อช่วยเหลือสังคม Corporate Social Responsibility หรือที่รู้จักกันคือ CSR คือ การที่องค์กรภาคธุรกิจทั้งเล็กหรือใหญ่หันมาใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการให้เงินบริจาค การสนับสนุนหรือสร้างสรรค์กิจการรมต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เสมือนการ ‘คืนกำไร’ ให้กับสังคม ซึ่งแตกต่างจาก “ธุรกิจเพื่อสังคม” ซึ่งตั้งต้นว่ากิจการนี้เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมตั้งแต่แรกเริ่ม

รูปภาพ: 
intro: 

จริงๆ แล้วสามารถแยกแยะความแตกต่างได้ดังนี้

“ธุรกิจเพื่อสังคม” (Social Enterprise) ตั้งต้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาสังคมและ/ หรือ สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ดังนั้นเป้าหมาย ‘ใหญ่’ ที่สุดคือ เพื่อผลลัพธ์ทางสังคมที่ดีขึ้นซึ่งสามารถเดินทางไปพร้อมๆ กับการดำเนินธุรกิจ โดยทั้งนี้ในบริบทของประเทศไทยและคำนิยามที่ สกส.เรียก ธุรกิจเพื่อสังคม มักจะใช้คำว่า "กิจการเพื่อสังคม"