Becoming NISE Member

  1. Social Impact Assessment (SIA) / NISE Report
  1. NISE Service Partners

รวบรวมการให้บริการคุณภาพราคาพิเศษของเครือข่ายพันธมิตรที่ให้ความสำคัญในการสนับสนุนการสร้างผลกระทบเชิงบวกสู่สังคม
รายชื่อ NISE Service Partners:

  1. IT
  2. Accounting
  3. PR
  4. Design
  5. Lawyer
  6. Networking Service

NISE ในฐานะตัวกลางของเครือข่ายมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เครือข่ายสมาชิก NISE มีการพัฒนา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ทั้งในกลุ่มและระหว่างกลุ่มเพื่อสร้างกลไกความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสร้างความเข้มแข็งและเป็นตัวแทนเครือข่ายในการดำเนินงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ