Social CBA และ SROI

Social CBA และ SROI
 
หลายท่านอาจคุ้นเคยกับ CBA: Cost Benefit Analysis กรอบเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดในการทำโครงการ หรือการปรับเปลี่ยนเชิงนโยบาย และหลายท่านคงมีคำถามว่า SROI ต่างกันอย่างไร
 
บทความวิเคราะห์พัฒนาการของ Social CBA สู่ SROI ของ NEF (New Economic Foundation) โดยสรุป CBA เป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้เป็นฐานสำคัญในการประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินงานโครงการหรือนโยบายว่า ควรทำ หรือไม่ โดยเปรียบเทียบประโยชน์ที่จะได้รับกับมูลค่าการลงทุน
 
ในบางประเทศนั้นการดำเนินโครงการรัฐต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์ CBA (เช่นในสหรัฐ US Presidential Executive Order 12291 และในอังกฤษ HMT Guidance in the UK) จากการใช้เครื่องมือดังกล่าวได้ถูกตั้งคำถามถึงการประเด็นทาง สังคม และสิ่งแวดล้อมว่าประโยชน์หรือผลกระทบในมิติดังกล่าวนอกเหนือจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (เช่น การสร้างงาน สร้างอาชีพ) มิถูกนำมาเป็นประเด็นพิจารณา จึงเกิดการพัฒนาสู่ Social CBA ซึ่งจะขยายการพิจารณาผลกระทบ/ประโยชน์ในมิติทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ามาด้วย
 
SROI ได้ถูกพัฒนาต่อยอดจาก Social CBA โดยนำหลักของ Stakeholder Engagement เป็นหลักในการประเมิน โดยมีกระบวนการในการสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของความเป็นอยู่ของผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการมาสู่การตัดสินใจ
 
ข้อท้าทายสำคัญในปัจจุบันคือ การประเมินมูลค่าของสิ่งที่ไม่มีมูลค่าทางตลาด แต่อย่างไรก็ตามหลายหน่วยงานก็ให้ความสำคัญในการก้าวข้ามข้อท้าทายไปกว่าการยอมละเลยต่อมูลค่าทางสังคม เช่น การไม่ให้ค่า ต่อ “สังคมที่เข้มแข็ง” “การเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่คนในชุมชน” เป็นต้น
 
 
 
ติดตามการนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ในการประเมินความคุ้มค่าและการบริหารการตัดสินใจของภาครัฐและเชิงนโยบายในครั้งถัดไป
 
 
 
Source: