Social Impact Consulting

 
Social Impact Consulting
          บริการให้คำปรึกษาและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจ, การบริหารโครงการพัฒนาสังคม (SR Strategy) การประสานการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาผลกระทบทางสังคมในเชิงบวก โดยคณะผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาชีพต่างๆ