Nise Update

NISE Executive Forum เวทีระดมความคิดเพื่อพัฒนากิจการเพื่อสังคมของไทย
"กิจการเพื่อสังคม" เทรนด์เออีซี สร้างธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
มศว.รุกคอนเซ็ปท์ “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม” เดินหน้าสร้างหลักสูตรกิจการเพื่อสังคมรองรับ AEC
ภาคธุรกิจชั้นนำไทยพร้อมด้วยกระทรวงพาณิชย์ร่วมศึกษานโยบายภาคส่วนที่สาม (Third Sector) ในประเทศอังกฤษหวังพัฒนาสู่แนวทางเศรษฐกิจยั่งยืน (Sustainable Economy)
ข่าว 3 มิติ ร่วมชูโครงการสนับสนุนคนพิการทางสติปัญญา
โครงการ "ธุรกิจสร้างสรรค์ คนพิการเข้มแข็ง (CSR D-Ability)”
รัฐจับมือผู้นำภาคเอกชนแถลงข้อเสนอเชิงนโยบายส่งเสริม CSR ไทยชูมาตรฐาน ISO 26000 เตรียมยกระดับก้าวสู่อาเซียน
การประชุม Formation of the Network of Expert on Inclusive Entrepreneurship for ASEAN

หน้า