Nise Update

กรมพัฒนาชุมชนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมภายใต้ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด
สรุปการประชุม Social Enterprise Network Thailand (13/102559)
B Corp Annual Asia Forum Power Asia 2016
โครงการหลักสูตร ผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคม
โครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Stemศึกษาด้วยวิทยาการหุ่นยนต์
มหาวิทยาลัยรังสิตเตรียมความพร้อมในการเดินหน้ากิจการเพื่อสังคม
การประชุมสร้างอาชีพที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่นก
การศึกษาดูงาน การสร้างอาชีพผู้ต้องขังโมเดลวิสาหกิจเพื่อสังคม-อุตสาหกรรมอัญมณี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ SE-Forum โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มนำร่องกิจการเพื่อสังคมเพื่อผู้ด้อยโอกาส
การประชุมคณะที่ปรึกษา โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มนำร่องกิจการเพื่อสังคมเพื่อผู้ด้อยโอกาส บูรณาการสู่การเชื่อมเครือข่ายความร่วมมือระดับอาเซียน

หน้า