Nise Update

มหาวิทยาลัยรังสิตเตรียมความพร้อมในการเดินหน้ากิจการเพื่อสังคม
การประชุมสร้างอาชีพที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่นก
การศึกษาดูงาน การสร้างอาชีพผู้ต้องขังโมเดลวิสาหกิจเพื่อสังคม-อุตสาหกรรมอัญมณี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ SE-Forum โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มนำร่องกิจการเพื่อสังคมเพื่อผู้ด้อยโอกาส
การประชุมคณะที่ปรึกษา โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มนำร่องกิจการเพื่อสังคมเพื่อผู้ด้อยโอกาส บูรณาการสู่การเชื่อมเครือข่ายความร่วมมือระดับอาเซียน
NISE Executive Forum เวทีระดมความคิดเพื่อพัฒนากิจการเพื่อสังคมของไทย
"กิจการเพื่อสังคม" เทรนด์เออีซี สร้างธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
มศว.รุกคอนเซ็ปท์ “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม” เดินหน้าสร้างหลักสูตรกิจการเพื่อสังคมรองรับ AEC
ภาคธุรกิจชั้นนำไทยพร้อมด้วยกระทรวงพาณิชย์ร่วมศึกษานโยบายภาคส่วนที่สาม (Third Sector) ในประเทศอังกฤษหวังพัฒนาสู่แนวทางเศรษฐกิจยั่งยืน (Sustainable Economy)
ข่าว 3 มิติ ร่วมชูโครงการสนับสนุนคนพิการทางสติปัญญา

หน้า