"SROI Accreditation Program in Bangkok, Jun 2017" By Social Value International and NISE

วันที่ 5 - 6 และ 19 - 20 มิถุนายน ที่ผ่านมา Social Value Thailand ได้สร้างเครือข่าย ขับเคลื่อนมาตรฐานเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญในการประเมินคุณค่าทางสังคมในประเทศไทย ตามกรอบ SROI (Social Return on Investment) หรือ แนวทางการประเมินผลตอบแทนทางสังคม ผ่านหลักสูตร Social Return on Investment (SROI) Accreditation Training  ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรทั้ง2หลักสูตร มากกว่า44 คน 24 องค์กร

Social Return on Investment (SROI) เป็นแนวคิดสำหรับการทำความเข้าใจ การประเมิน และการบริหารจัดการผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการขององค์กรครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จำแนกตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stockholders) ที่สำคัญแต่ละกลุ่ม ดังนั้นการประเมิน SROI จึงสำหรับทุกหน่วยงาน ได้แก่ ภาครัฐสามารถพัฒนานโยบายหรือยุทธศาสตร์ในการตัดสินใจเลือกโครงการในการดำเนินงานที่มีผลกระทบทางสังคมที่ดีที่สุด ภาคเอกชนนำไปใช้พัฒนากลยุทธ์การทำ CSR หน่วยงานกลุ่ม NGOs NPOs และ SEs ทำไปใช้สำหรับการสื่อสารกับผู้สนับสนุนเงินทุน พัฒนากลยุทธ์ สำหรับการปรับเปลี่ยนองค์กรและสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร หน่วยงานผู้ให้ทุนใช้ในการติดตามประสิทธิภาพการใช้เงินทุนที่ได้บริจาคไป และผู้ลงทุนใช้ในการจัดการกลยุทธ์ด้าน Investment Portfolio

Social Return on Investment (SROI) Accreditation Training นำเสนอกรอบแนวคิดของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of Change) ซึ่งเป็นหัวใจของการกำหนด วิธี/กลยุทธ์การดำเนินโครงการ นำหลักการไปเป็นกรอบในการบริหารโครงการด้านสังคมก็ช่วยให้เกิดความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ให้ความสำคัญของการดำเนินโครงการที่นำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นแกนกลางสำคัญในการทำงาน ตลอดจนการให้เทคนิคในการจัดทำ Impact Value Chain ตลอดห่วงโซ่ของผลกระทบ เพื่อให้การวัดผลไม่ซ้ำซ้อน (Double Counting) ผู้เข้าอบรมยังลงลึกถึงการประเมินมูลค่าทางสังคมเทียบกับมูลค่าทางการเงิน (Value for Money) และการหาค่าตัวแทนทางการเงินที่เหมาะสม (Financial Proxy) การนำเสนอกรณีศึกษาของผู้เข้าร่วมหลักสูตรตัวต่อตัว และการแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาของผู้ร่วมหลักสูตร ทำให้ผู้เรียนรู้ได้เพิ่มพูนทักษะ และนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ในการจัดหลักสูตร Social Return on Investment (SROI) Accreditation Training ที่ผ่านมา  Social Value Thailand ได้เสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญทั้งภาคเอกชน ภาครัฐบาล รวมถึงภาคประชาสังคม ถือเป็นสัดส่วน ร้อยละ34 , ร้อยละ57 และร้อยละ9 ตามลำดับ ภาคเอกชนที่ร่วมขับเคลื่อนเครือข่าย เช่น Tris Corporation , Indorama Venture , True Corporation , ธนาคารกสิกรไทย , ธนาคารไทยพานิชย์ , EGCO Group , ป่าสาละ เป็นต้น ด้านภาครัฐ รวมไปถึงรัฐวิสาหกิจ ประกอบไปด้วย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ,มหาวิทยาลัยสุรนารี ,มหาวิทยลัยมหิดล วิทยาลัยราชสุดา ,การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRTA) ,การไฟฟ้านครหลวง (MEA) , บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (East Water) , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ,สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) , ธนาคารออมสิน (GSB) , ปูนซีเมนต์ไทย (SCG) เป็นต้น ด้านประชาสังคมประกอบไปด้วย ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) , สมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (The NETWORK) ,สถาบันคีนันแห่งเอเชีย เป็นต้น