โครงการ "ธุรกิจสร้างสรรค์ คนพิการเข้มแข็ง (CSR D-Ability)”

          เนื่องด้วยทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้ทางมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และกิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป เอส.อี. จัดโครงการ "ธุรกิจสร้างสรรค์ คนพิการเข้มแข็ง (CSR D-Ability)” เพื่อเตรียมความพร้อมองค์กรธุรกิจในการส่งเสริมการสร้างงานคนพิการอย่างสร้างสรรค์ สร้างความมีส่วนร่วมของพนักงานในการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการสนับสนุนที่มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจขององค์กร  และสอดคล้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 โดยใช้รูปแบบในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ Workshop  ให้พนักงานในบริษัท ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนคนพิการให้เข้าสู่การทำงานในภาคธุรกิจ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจในการสนับสนุนคนพิการ