โครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Stemศึกษาด้วยวิทยาการหุ่นยนต์

วันที่ 16 มีนาคม 2559 กิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป ได้เข้าร่วมการประชุมโครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Stemศึกษาด้วยวิทยาการหุ่นยนต์ ( IPST ROBOTTIC STEM) ณ ห้อง EGG   โรงแรม บีท โฮเทล  สุขุมวิท โดยคุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ กรรมการผู้จัดการ กิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป ขึ้นไปบรรยายพิเศษ  ซึ่งทาง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สวทช.) ได้มีการจัดการอบบรมให้กับนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบเพื่อไปสอบโอลิมปิกวิชาการ โดยที่ทางคุณสกุลทิพย์ ได้มีการบรรยายเรื่องการใช้หุ่นยนต์และนวัตกรรมเพื่อทำให้คนพิการและผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และให้เกิดการตรรหนักถึงความสำคัญ และรับรู้ถึงลำบากที่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับ ร่วมกับ ผศ.ดร.ถวิดา มณีวรรณ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อที่จะเป็นแรงบรรดาลใจในการที่จะผลิตนวัฒตกรรมใหม่ๆเพื่ออนาคต และรองรับบุคคลเหล่านี้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุค Aging Society