สรุปการประชุม Social Enterprise Network Thailand (13/102559)

             Social Enterprise Network Thailand เป็นการรวมกลุ่มเครือข่ายขององค์วิสาหกิจเพื่อสังคม และองค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อช่วยกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานของวิสากิจเพื่อสังคมในประเทศไทยให้มีความยั่งยืน โดย Social Enterprise Network Thailand ได้เริ่มก่อตั้งมาเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดการขยายเครือข่ายการพัฒนาองค์กร สมาคม มูลนิธิเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมในหลากหลายมิติ นำไปสู่การเป็นแหล่งต่อยอดทางธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้กรอบแนวคิด SET Social Impact      

          

                                                                                           

  ประเด็นสำคัญของการประชุมในวันนี้คือกระบวนการจดทะเบียนองค์กรธุรกิจเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆจากภาครัฐตามพรบ.ส่งเสริมวิสากิจเพื่อสังคม จะมีเกณฑ์อย่างไรในการคัดกรององค์กรที่เป็น SE จริงๆ และป้องกันองค์กรธุรกิจทั่วไปเข้ามาแสวงหาประโยชน์ และใช้เป็นแนวทางในการสื่อสารกับหน่วยภาครัฐในการออกเกณฑ์คัดเลือกเมื่อ พรบ.ส่งเสริมวิสากิจเพื่อสังคม ประกาศใช้

            หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน 2) มีธรรมาภิบาลความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ เอกสารจัดตั้งบริษัท การตรวจสอบบัญชี รายงานประจำปี และ Business Plan ที่ชัดเจน 3) มีการนำเสนอการวัด Social Impact ที่ชัดเจน และ 4) ใช้กำไรลงทุนซ้ำในธุรกิจเพื่อขยาย Social Impact โดยจะขอให้มีหน่วยงานที่เป็นสมาชิกและสนใจรับอาสาในการจัดทำเกณฑ์นี้ แต่จากความเห็นในที่ประชุมมองว่าหลักการที่ใช้ในการจัดทำเกณฑ์ยังมีรายละเอียดไม่เพียงพอ อยากให้เพิ่มในรายละเอียดของขอบเขต คำจำกัดความในแต่ละข้อให้ชัดเจนก่อน โดยจะนำเสนอในการประชุมครั้งหน้า       

 

ประเด็นอื่นๆ เป็นการนำเสนอกรอบการดำเนินงานในด้านต่างๆ โดยจะขอให้หน่วยงานที่สนใจอาสาเขามาดูแลงานในส่วนต่างๆ ได้แก่ 1) Knowledge management 2) Communication 3) Database 4) Support Ecosystem 5) Standard 6) Advocacy และ 7) Node Coordinator โดยจะประกาศรับสมัครใน Facebook: Social Enterprise Network Thailand ต่อไป      

            ประเด็นสุดท้ายของที่ประชุมเป็นการสรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจเพื่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีอยู่ 2 ฉบับ ได้แก่ 1) ร่างพรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมยังไม่ได้ประกาศใช้ และ พรฎ.ในประมวลรัชฎากร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขอยกเว้นภาษีนิติบุคคลได้ประกาศใช้แล้ว โดยในกฎหมายทั้ง 2 ฉบับมีประเด็นทีเป็นกังวล ดังนี้

            ร่างพรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม มี 2 ประเด็น คือ 1) ประเภทนิติบุคคลที่ได้รับการรับรองเป็น “วิสาหกิจเพื่อสังคม” ซึ่งยังไม่ชัดเจนว่ารวมมูลนิธิ หรือสหกรณ์ด้วยหรือไม่ และ 2) การนำเงินส่งกองทุนและการเสียภาษีของวิสาหกิจสังคมภายใต้ ร่างพรบ.ฯง

 

            สำหรับพรฎ.ในประมวลรัชฎากร มีประเด็นสำคัญคือ 1) องค์กรที่จดทะเบียนเป็นวิสากิจเพื่อสังคมที่จะขอยกเว้นภาษีนิติบุคคลจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปประกอบกิจการอื่นได้ใน 10 รอบปีบัญชี  2) หากวิสากิจเพื่อสังคมจ่ายเงินปันผลเกิน 30% ในรอบปีบัญชีใดต้องเสียภาษีย้อนหลังในรอบบัญชีที่นำเงินลงทุนไปยกเว้นภาษีเงินได้ 3) ในรอบ 10 รอบบัญชี หากองค์กรทำผิดในมาตรา 8 วรรค 1 จะต้องจ่ายภาษีย้อนหลังตั้งแต่รอบบัญชีแรก และ 4) บุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษใดๆ

            สำหรับการประชุมในครั้งต่อไปจะแจ้งวัน เวลาไว้ใน Facebook: Social Enterprise Network Thailand โดยจะกำหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง