รัฐจับมือผู้นำภาคเอกชนแถลงข้อเสนอเชิงนโยบายส่งเสริม CSR ไทยชูมาตรฐาน ISO 26000 เตรียมยกระดับก้าวสู่อาเซียน

 

          กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ 6 องค์กรผู้นำภาคธุรกิจ ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ได้ร่วมกันจัดงานแถลงความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน ในการส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ชูมาตรฐาน ISO 26000 เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ขึ้น ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา นำโดยนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประกาศความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน ในการส่งเสริมการดำเนินงานด้าน CSR โดยมี 9 ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้ร่วมผลักดันในลักษณะไตรภาคี ภาครัฐ เอกชน สังคม ผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ และจะถูกนำเสนอเข้าครม.เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นแนวทางที่จะบูรณาการผ่านทุกภาคส่วนในการร่วมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ(CSR) เพื่อให้เป็นรากฐานของการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนรองรับสู่การแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

          นอกจากนั้น กระทรวงยังได้มุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนามาตรฐานแนวทางปฏิบัติด้าน CSRโดยจัดการอภิปรายขึ้นในหัวข้อ “มาตรฐานการดำเนินงานด้าน CSR ในสังคมไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม สภาหอการค้าไทย นายชินชัย ชี้เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ และนายศิริชัย สาครรัตนกุล ที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมีการแสดงวิดีทัศน์ในหัวข้อ“พัฒนาสังคมคุณภาพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน” เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของ CSR ที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคงและยั่งยืน และยังเป็นการแสดงผลการศึกษาวิจัยแนวทางการทำ CSR ขององค์กรภาคธุรกิจที่โดดเด่น 24 องค์กรจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่จะใช้เป็นแนวทางต้นแบบในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติต่อไป โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีปลัดกระทรวงฯเป็นประธานที่ปรึกษา และรองปลัดกระทรวงฯเป็นประธานคณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐและภาคธุรกิจ ซึ่งจะร่วมเป็นแนวขับเคลื่อนจากข้อเสนอเชิงนโยบายสู่แนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป