ตอนที่ 6 : กิจกรรมเพื่อสังคมในบริบทสังคมไทย6

play: 
00:00
00:00
โดย: 
คุณทนง โชติสรยุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)