งานสัมมนาระดับอาเซียน “แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐานวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ”

 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นำสมาชิกประเทศอาเซียนร่วมจัดตั้ง “เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียน (Network of Inclusive Entrepreneurship in ASEAN (NIEA)” และจัดสัมมนาระดับอาเซียน “แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐานวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ” ในวันจันทร์ที่ 7 และวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

 

          ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลักในการประสานงาน ให้เกิดการประชุมเพื่อร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายครั้งแรกขึ้นในภูมิภาค ASEAN โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเป็นในระดับภูมิภาค  มุ่งหวังพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยกลไกของความเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานร่วมบูรณาการ ตลอดจนเชื่อมโยงองค์ความรู้ เริ่มจัดทำฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการเข้าถึง เครือข่ายและหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการประกอบการ ต่อยอดในการทำการศึกษาภาพรวมและสถานการณ์ในระดับภูมิภาคเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนในระดับนโยบายของอาเซียนต่อไป

          นอกจากนี้ ยังมีการจัดสัมมนาระดับอาเซียน ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐานวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ” เพื่อเป็นเวทีแสวงหาแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรด้านคนพิการและสถาบันการศึกษาในการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ รวมทั้งหารือในแนวทางการขับเคลื่อน เครือข่ายกิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการไทย (THAI-SEED) ในระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยคาดหวังให้เกิดการสร้างโอกาสในการทำงาน ส่งเสริมอาขีพอิสระแก่คนพิการในชุมชน ยกระดับมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสร้างมาตรฐานองค์กรที่ดี ที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่คู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดภาครัฐเอกชน ตลอดจนการสร้างความร่วมมือตามรูปแบบโมเดลประชารัฐ

          สำหรับรายละเอียดการจัดงาน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เป็นการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาเซียน เพื่อหารือถึงกรอบแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายในระดับภูมิภาค และในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวทีอภิปราย “แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐานวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ” โดยตัวแทนจากประเทศอาเซียนและประเทศไทย การเปิดเวทีรับฟัง “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนพิการ ในประเทศไทย” และ การจัดแสดงนิทรรศการวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการจากองค์เพื่อคนพิการในอาเซียนและประเทศไทย สำหรับผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 023543388 หรือจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ nep.thailand@gmail.com