คอร์สอบรม Social Return on Investment (SROI) Accreditation Program : หลักการและเครื่องมือใช้วัดผลตอบแทนทางสังคม

Social Value Thailand ได้จัด Social Return on Investment (SROI) Accreditation Program ขึ้น  ซึ่งเป็นหลักการและเครื่องมือใช้วัดผลตอบแทนทางสังคม เพื่อตอบโจทย์วิธีการวัดประสิทธิภาพของการดำเนินงานขององค์กรหรือโครงการ 

 

โดยครั้งนี้ Social Value Thailand ได้เปิดหลักสูตร 3 หลักสูตร ประกอบด้วย

          1.SROI Accreditation Training (ดำเนินการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรภาษาอังกฤษต้นฉบับจาก Social Value International โดยดำเนินการบรรยายโดย Jeremy Nicholls (Chief executive of Social Value UK & Social Value International) มุ่งเน้นการเข้าใจหลักการและการเชื่อมโยงกรอบแนวคิด SROI สู่การบริหารจัดการและวางแผน ผสมผสานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกรณีศึกษาของกลุ่มในมุมมองขององค์กรทั่วโลก ตลอดจนกระบวนการรับรองมาตรฐานสากล

          2.SROI Practitioner Workshop (ดำเนินการบรรยายเป็นภาษาไทย)

หลักสูตร 2 วัน ออกแบบบรรยายเป็นภาษาไทย มุ่งเน้นการนำหลักการไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานขององค์กรให้สอดรับกับทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นการวิเคราะห์และการบริหารจัดการผลสัมฤทธิ์ทางสังคม ตลอดจนเปิดประสบการณ์มุมมองการพัฒนา SROI ทั่วโลก กรณีศึกษาและแนะนำเครื่องมือ แหล่งข้อมูลและเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ อย่างต่อเนื่อง

          3.SROI Embedding & Communication 

หลักสูตร 1 วัน มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปบูรณาการกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร สร้างความเข้าใจและสามารถพัฒนา กลไกเชื่อมโยงการทำโครงการขององค์กรในปัจจุบันเข้าร่วมสู่กระบวนการทำ SROI เพื่อบูรณาการแผนการดำเนินงานและสื่อสารของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กร

 

WHY…SROI ?

 • กรอบกระบวนการในการ กำหนดกลยุทธ์องค์กรด้วยการผสานคุณค่าสังคมและมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ (Creating Social Value)
 • เครื่องมือบริหารจัดการชุดโครงการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสะท้อนความคุ้มค่าทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม (Portfolio Management)
 • เสริมสร้างกลไกการสื่อสารสร้างความมีส่วนร่วม ความโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับต่อสังคม (Credibility & Transparency)
 • เครื่องมือประเมินติดตาม ปรับปรุงโครงการในระหว่างทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุตามเป้าหมาย (Social Impact Management)

rx

 

ฟรี สมาชิก Social Value International/Thailand เป็นระยะเวลา 1 ปี

 

Who should attend?

 • Decision Makers
 • Chief Sustainability Officers
 • Chief Financial Officers / Chief Investment Officer
 • SD/CSR Executives/Managers
 • Strategy Development Executive
 • Head of Government / Senior Government Officials/Executives
 • NGO Executives/Managers
 • Investors

 

ตารางการอบรมตลอดทั้งปี 2018

 

กำหนดการจัดอบรม SROI
เดือน Intro ro SROI Practitioner Workshop Accreditation Training
มี.ค. 28 Mar 29-30 Mar -
เม.ย. 25 Apr 26-27 Apr -
พ.ค. - 24-25 May -
มิ.ย. 27 Jun 28-29 Jun 14-15 Jun
ก.ค. 24 Jul 25-26 Jul -
ส.ค. 22 Aug 23-24 Aug 9-10 Aug
ก.ย. 19 Sep 20-21 Sep -
ต.ค. 24 Oct 22-23 Oct -
พ.ย. 21 Nov 22-23 Nov 15-16 Nov
ธ.ค. 12 Dec 13-14 Dec -

 

ซึ่งสามารถสมัครได้ผ่านช่องทาง ดังนี้

SROI Accreditation Training : https://goo.gl/forms/h8rC3siiAphXa8gI2

SROI Practitioner Workshop : https://goo.gl/forms/xIPVuoErqCUOp2T82

SROI Intro to SROI : https://goo.gl/forms/ayG0x0O7zu9oph162

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 090-669-3961
ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม <<< คลิกที่นี่ >>>

E-mail :  socialvaluethailand@gmail.com