การประชุม Formation of the Network of Expert on Inclusive Entrepreneurship for ASEAN

 

           เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดตั้งเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบธุรกิจภาคสังคมเพื่อคนพิการระดับอาเซียน และกิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป ได้จัดการประชุมเพื่อจัดตั้งเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบธุรกิจภาคสังคม เพื่อคนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสระดับอาเซียน (Formation of the Network of Expert on Inclusive Entrepreneurship for ASEAN) ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยในภาคเช้าเป็นการประชุมในหัวข้อ “ASEAN Blueprint & Strategic Framework on Formation of the Network of Expert on Inclusive Entrepreneurship” เพื่อจัดตั้งเครือข่ายและแนวทางความร่วมมือกันของธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อผู้ด้อยโอกาสในระดับอาเซียน ในภาคบ่ายเป็นการนำเสนอแนวทางการส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมในภูมิภาคในหัวข้อ “Toward an Inclusive Entrepreneurship Culture for Asean Community” โดยได้รับเกียรติจากผู้แทน ASEAN CSR Network, Mr.Jerry Bernas นำเสนอแนวทางในการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือระดับอาเซียน และในภาคสังคมได้นำเสนอ สมาคมพัฒนาประชากรและชุม (PDA) ประเทศไทย กับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตในสังคมชนบท ส่วนในภาคธุรกิจได้รับเกียรติจากผู้บริหารสูงสุด Mr.Mike Plaxton บริษัทกรุงไทย-แอ๊กซ่า ประกันชีวิต จำกัด ที่มีความโดดเด่นในการสนับสนุนการสร้างโอกาสคนพิการ และ MR.RODERICK F. DE CASTRO ซึ่งเป็น Executive Director TeaM Energy Foundation บริษัทพลังงานชั้นนำในฟิลิปปินนส์ นอกจากนั้น ในภาคกิจการเพื่อสังคม ได้รับเกียรติจาก MS. ALVIRA CESAR REYES ผู้บริหารจาก BoteCentre ผู้พัฒนาธุรกิจกาแฟในชุมชนฟิลิปปินส์โดยการสนับสนุนจากธุรกิจชั้นนำด้านการสื่อสาร Globe Teltecom และคุณอารันดร์ อาชาพิลาส จาก BeMagazine ที่นำธุรกิจหนังสือมาพัฒนาอาชีพผู้ด้อยโอกาส โดยมีผู้แทนจากแต่ละชาติในประชาคมอาเซียน ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคคนพิการ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทย เข้าร่วมงาน

         คุณชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ ประธานกิจการเพื่อสังคม ไนส์คอร์ปในฐานะผู้ร่วมจัดงานเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความตระหนักในสังคม และเชื่อมโยงให้เกิดเครือข่ายทำงาน ตลอดจนขับเคลื่อนสู่ระดับนโยบาย โดยเครือข่ายระดับอาเซียน Network of Expert on Inclusive Entrepreneurship for ASEAN นี้จะมีเป้าหมายหลักดึงความร่วมมือของผู้ประกอบการ/นักธุรกิจมาร่วมพัฒนาศักยภาพเชิงประกอบการของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้มแข็งและพึงพาตนเองได้ บทบาท 4 ด้านหลัก ได้แก่ 1. เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Platform for Networking and Exchange) 2. เป็นผู้แทนและผู้สนับสนุนเชิงนโยบายในการพัฒนาทักษะเชิงประกอบการสู่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส (Effective Advocate of Inclusive Entrepreneurship 3. Capacity Building) 3. พัฒนาเสริมสร้างทักษะการประกอบการสู่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส(Capacity Building) 4. รวบรวมฐานข้อมูลรูปแบบการประกอบการสู่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในบริบทของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Knowledge Centre on Inclusive Entrepreneurship)

          คุณนภา เศรษฐกร เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) กล่าวเน้นย้ำถึงจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ บูรณาการดำเนินงานทุกภาคส่วน โดยทางพก. ในฐานะผู้ขับเคลื่อนโปรแกรมดังกล่าวภายใต้แผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC Blueprint) จะดำเนินการโครงการต่อเนื่องในการเชื่อมโยงเครือข่าย ได้แก่ การศึกษาวิจัยกรณีศึกษาตลอดจนการเยี่ยมชมงานในภูมิภาค นอกจากนั้น จะจัดประชุมหารือร่วมกับผู้แทนภาครัฐของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนในปีหน้าเพื่อนำข้อเสนอการจัดตั้งเข้าสู่การอนุมัติในระดับอาเซียนถัดไป