กรมพัฒนาชุมชนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมภายใต้ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด

กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดวาระ กรมการพัฒนาชุมชนในปี 2560 ประกอบไปด้วยปัจจัยเคลื่อน 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) การพัฒนาอาชีพครัวเรือน 2) หนึ่งตำบล หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และ 3) เศรษฐกิจรากฐานและประชารัฐ โดยปัจจัยการขับเคลื่อนในส่วนของเศรษฐกิจรากฐานและประชารัฐ จะใช้แนวคิด "วิสาหกิจเพื่อสังคม" เป็นแนวทาง และแปลงสู่การปฏิบัติ ภายใต้เชื่อ ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด โดยกระบวนการประกอบด้วยการเสริมสร้างกลไกขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม เพิ่มศักยภาพชุมชนในการสร้างธุรกิจชุมชน และบูรณาการภาคีสนับสนุนชุมชน ให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เกิดการขยายผลการพัฒนาศักยภาพชุมชนและการประกอบการธุรกิจ มีการประชาสัมพันธ์สร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน