กรณีศึกษา SE : ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

 

    ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ตั้งอยู่ที่ อ.แกลง จ.ระยอง เกิดจากการริเริ่มของผู้ใหญ่สมศักดิ์ เครือวัลย์ ผู้เคยทำการเกษตรเชิงเดี่ยว ปลูกพืชตามความต้องการของตลาดและคำชักชวนของเกษตรกรรายอื่นๆ แต่ประสบความความล้มเหลวและมีหนี้สินนับล้าน ต่อมาเมื่อได้รับคำแนะนำจากกัลยาณมิตร จึงหันมาใช้แนวทางการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลักการทำในสิ่งที่ตนเองถนัดและมีความรู้ ไม่หลงไหลทำการเกษตรตามตลาดโดยไม่มีความรู้จริงและถูกตลาดควบคุมในที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้จึงสามารถปลดหนี้ทั้งหมดได้ภายในเวลาไม่นานพร้อมกับคุณภาพชีวิตและธรรมชาติรอบข้างที่ได้รับการฟื้นฟู จนเป็นแรงบันดาลใจให้เกษตรกรรายอื่นๆ หันมาทำการกสิกรรมธรรมชาติเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน ปัจจุบันผู้ใหญ่สมศักดิ์ได้ใช้พื้นที่การเกษตรผสมผสานกว่า 50 ไร่ของตนเอง พัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกสิกรรมธรรมชาติ 
 
Social Innovation
    เป็นการใช้พื้นที่กสิกรรมส่วนบุคคล ที่ประสบความสำเร็จจากแนวทางการเกษตรทฤษฎีใหม่ มาใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านการเกษตร ที่ได้สอดแทรกการถ่ายทอดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่หลากหลาย เช่น พลังงานทดแทน การบำบัดน้ำเสีย การทำปุ๋ยอินทรีย์ ฯลฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้ได้ทราบถึงวิธีการและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการผ่านพื้นที่จริงและสามารถทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง ภายใต้คำแนะนำของเกษตรกรที่มีประสบการณ์
 
Social Impact
    เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรและคนทั่วไป ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเกษตรทฤษฎีใหม่ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรต่อผลสัมฤทธิ์ของการเกษตรทฤษฎีใหม่ว่าสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว และสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้จริง โดยมีนักเรียนนักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจจากสาขาอาชีพอื่นๆ เข้าเยี่ยมชมและรับการอบรมต่อเนื่องอย่างหลายรุ่นจนถึงปัจจุบัน และได้เป็นแรงกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้ามาร่วมผลักดันและขยายผลในประเด็นดังกล่าวด้วย

 

รูปภาพ: