กรณีศึกษา SE : ผู้นำการพัฒนาคนพิการอย่างครบวงจรด้วยแนวทาง “กิจการเพื่อสังคม”

 

     มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 ริเริ่มขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงให้โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา และเพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งได้เปิดดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อการช่วยเหลือผู้ที่ยากลำบากให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่นและยังเป็นผู้มีน้ำใจเสียสละเพื่อสังคม ปัจจุบันมูลนิธิได้ริเริ่มนำรูปแบบของกิจการเพื่อสังคมมาใช้เพื่อนำรายได้จากการดำเนินธุรกิจมาสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมของมูลนิธิ โดยธุรกิจที่มูลนิธิดำเนินการแล้ว ได้แก่ กองบุญขยะรีไซเคิล (Father Ray Green) ร้านขนมและเบเกอรี่ Friend’s Café และโรงแรม (ศูนย์คณะพระมหาไถ่) ซึ่งพนักงานส่วนหนึ่งมาจากคนพิการในความดูแลของมูลนิธิ 
 
Social Innovation
    เป็นองค์กรสร้างเสริมความเข้มแข็งให้คนพิการอย่างครบวงจร ตั้งแต่การฟื้นฟูพิทักษ์สิทธิ์ การบริหารจัดการองค์ความรู้ ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถด้วยการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพที่เหมาะสมต่อความพิการและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ภาษาอังกฤษ ช่างเขียนแบบ ฯลฯ ทั้งยังมีระบบการจัดหางานที่เชื่อมโยงกับองค์กรธุรกิจต่างๆ ทำให้คนพิการที่จบหลักสูตรจากมูลนิธิมีแหล่งงานรองรับเกือบทุกคน และในปัจจุบันได้ประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานคนพิการ จัดตั้งศูนย์ธุรกิจเพื่อรองรับคนพิการเข้าทำงาน ได้แก่ ศูนย์ซ่อมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด และศูนย์ Call Center ของเอไอเอส ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณมูลนิธิเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ
 
Social Impact
    ในด้านการสร้างงานคนพิการ มูลนิธิฯ ได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อให้เกิดการสร้างงาน และการกระจายรายได้ โดยเกิดการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการไปแล้วมากกว่า 2,500 คน และคนพิการที่ประกอบอาชีพเป็นเจ้าของกิจการไปแล้ว กว่า 100 ราย ในด้านการเปลี่ยนแปลงสังคม มูลนิธิฯได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างทัศนคติในการ “สร้างงาน” คนพิการ ทำให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต มีอาชีพที่ยั่งยืน และมีความเป็นอยู่ที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่นในสังคม  
 
 
รูปภาพ: