กรณีศึกษา SE : ต้นแบบการรวมกลุ่ม “เกษตรกรคนพิการ” สู่การยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรี

 

    สมาคมการค้าผลิตผลการเกษตรคนพิการจังหวัดระยอง เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรคนพิการที่นำโดยคุณสาคร เอมสมบูรณ์ ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพคนพิการให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรและมีรายได้ที่มั่นคง โดยได้รับการสนับสนุนในการจัดตั้งโรงเรือนปศุสัตว์ บนที่ดิน สปก. เนื้อที่ประมาณ 80 ไร่ จากศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยที่ 48 ตั้งอยู่ที่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ซึ่งได้รับการพัฒนาให้เป็นฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ครบวงจร มีแหล่งกักเก็บน้ำ ที่พักเกษตรกร โรงเรือนและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และปัจจุบันกำลังพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้คนพิการอย่างถาวรต่อไป
 
Social Innovation
   เป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านเกษตร โดยเฉพาะในด้านปศุสัตว์ จากความสามารถและความร่วมมือร่วมใจของคนพิการผู้ก่อตั้ง และได้ขยายผลโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวไปให้คนพิการรายอื่นๆ และครอบครัวได้ตระหนักและเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป โดยเทคนิคการแจกจ่ายพันธุ์สัตว์ให้กับคนพิการได้นำไปเลี้ยงโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และยังจัดหาตลาดรับซื้อผลผลิตคืนจากคนพิการเพื่อเป็นการประกันรายได้อีกด้วย 
 
Social Impact
     เป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้การเกษตรสำหรับคนพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอาชีพปศุสัตว์ โดยปัจจุบันมีการเลี้ยงสัตว์ประเภทต่างๆ เช่น แพะ แกะ วัว ไก่ ฯลฯ เพื่อจำหน่ายเนื้อและผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากสัตว์ ให้แก่ลูกค้า และยังเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์คุณภาพเพื่อมอบให้แก่คนพิการในเครือข่ายได้นำไปเลี้ยงเป็นอาชีพต่อไป ซึ่งสามารถสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรคนพิการแล้วกว่า 60 ครัวเรือน

 

รูปภาพ: